Algemene huurvoorwaarden Drômegaard te Kesteren

Toepassing

a) Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot vakantiewoningen en/of groepsaccommodaties.
b) In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.
c) Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering
a) Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
b) Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 5 dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
c) Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling
a) Wij verzoeken u om 50 % van de huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De andere 50% dient u 14 dagen voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 1 maand voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken.
b) Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
c) Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Annulering

Bij Covid zal alleen annulering plaatsvinden als het door overheidswege niet meer is toegestaan samen te komen ivm de groepsgrootte of de samenstelling daarvan. Dan zal het volledige bedrag worden teruggestort. Bij ziekte van één of meerdere gasten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.


Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:
a) Bij annulering tot 60 dagen vóór de dag van aankomst wordt 25% van de huursom in rekening gebracht.
b) Bij annulering tot 28 dagen vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht.
c) Bij annulering minder dan 28 dagen voor aankomst wordt 75% van de huursom in rekening gebracht.
d) Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
e) Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
f) In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

In geval van een annuleringsverzekering

De verzekerde gebeurtenissen betreffen:

1. Ernstige ziekte (met inbegrip van al bestaande aandoeningen), ongeval, overlijden van of dringende transplantatie van een orgaan (als donor of ontvanger) bij:

• Een Verzekerde;

• Een gezinslid dat normaal gesproken bij de Verzekerde op hetzelfde adres woont, of zijn of haar ouders of familieleden tot en met in de 3e graad;

• De persoon die verantwoordelijk is voor de zorg voor minderjarigen van wie U de voogd bent of volwassenen met een handicap voor wie U de curator of mentor bent;

2. Aanzienlijke schade aan de hoofdwoning, de tweede woning of aan de bedrijfsruimten van de Verzekerde;

3. Ontslag van de Verzekerde;

4. Aankomst van een kind in het kader van adoptie door een Verzekerde;

5. Medische complicaties of medische problemen die onmiddellijk verband houden met de zwangerschap van de Verzekerde of van een familielid tot en met in de 3e graad;

De verblijfskosten (uitgesloten toeristenbelasting, schoonmaak en beddengoed) zullen volledig of naar rato bij een voorrtijdig afbreken van de vakantie worden vergoed aan de verzekerde. Bij voortijdig annuleren zullen de verzekeringskosten worden uitgesloten.

Verblijf in het vakantiehuis
a) Weekend: vrijdag vanaf 15.30 uur tot maandag 10.00 uur. Als u een kort weekend boekt (2 nachten) kunt u zondag tot 18 uur blijven. 

b) Midweek: maandag vanaf 15.30 uur tot vrijdag 10.00 uur

c) Week: vrijdag tot vrijdag of maandag tot maandag

d) Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:30 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 uur te hebben verlaten. (behalve zondag, dan tot 18 uur, zie punt a)

e) Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.

f) Huisdieren meenemen is niet toegestaan.

g) We vragen onze gasten vriendelijk om na 22 uur buiten rustig te zijn. Met name aan de groepen willen we dit vragen!

h) De huursom is exclusief eindschoonmaak en bedlinnengoed.

i) Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.

j) Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.

k) Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade
a)    De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.
b)    Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.
c)    De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
d)    Indien het vakantiehuis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken, geldt normaal gebruik.

e) het gebruik van buitenspeelgoed, te denken valt aan: schommel, zandbank, fietsjes etc. is volledig voor eigen risico. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld  voor enige vorm van schade of letsel. Schade aangericht door de gebruiker zal moeten worden vergoed aan verhuurder. Vertrek en eindschoonmaak
Het vakantiehuis dient op de volgende wijze te worden achtergelaten:
a) Het huis veegschoon achterlaten
b) Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst
c) Dekbedovertrekken en linnengoed opgevouwen bij de trap begane grond
d) Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten
e) Geen etenswaren achterlaten in de kasten
f) Tuinkussens graag binnen zetten
g) De vuilnisbakken geleegd
h) Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.

Toepasselijk recht
Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.